ED Nitra Aktivity

DVERE DO EURÓPY

Cieľom podujatia bolo zvýšenie informovanosti študentov SŠ o vzdelávacích príležitostiach v EÚ, službách informačného centra EUROPE DIRECT a EURES, služieb zamestnanosti a  taktiež predstavenie novej platformy www.europass.eu a jej nástrojov na podporu celoživotného vzdelávania.

Európska únia sa zapája do pomoci členským štátom pri riešení potrieb a ambícií mladých ľudí prostredníctvom stratégie pre mládež, ktorá sa zameriava na oblasti ako zamestnanosť, podnikanie, sociálne začlenenie, účasť, vzdelávanie, odborná príprava, zdravie, dobré životné podmienky, dobrovoľnícka činnosť, celosvetový rozmer, tvorivosť a kultúra. Stratégia je financovaná z niekoľkých programov, ktoré sú osobitne zamerané na mladých ľudí: najmä iniciatívou na podporu zamestnanosti mladých ľudí, programom Erasmus+ a Európskym zborom solidarity.  O neformálnom vzdelávaní pre mládež  pre rozvoj ich zručností a o možnosti zapojiť sa do spomenutých európskych programoch sa študenti  dozvedeli od krajského koordinátora NIVAMu pre prácu s mládežou.

Vzhľadom na aktuálnosť problematiky  a pripomenutie potreby mediálnej a informačnej gramotnosti ED Nitra zaradilo do programu a j prezentáciu o dezinformáciach o EÚ a ako sa s nimi vysporiadať.

Odporúčame