Správy z Európskej komisie

Obehové hospodárstvo: zlepšenie projektovania a riadenia vozidiel po skončení životnosti v záujme efektívnejšieho využívania zdrojov v automobilovom odvetví

17.07.2023

Komisia navrhla opatrenia na posilnenie obehovosti automobilového priemyslu, ktoré sa týkajú dizajnu, výroby a spracovania vozidiel po skončení životnosti. Táto...

Nové iniciatívy na podporu kariéry v oblasti výskumu a posilnenie európskeho výskumného priestoru

17.07.2023

Komisia predstavila komplexný súbor opatrení, ktorého cieľom je posilniť európsky výskumný priestor (EVP) a zvýšiť jeho odolnosť, príťažlivosť a...

Opätovné použitie a recyklácia textilného odpadu a posilnenie trhov s použitými textíliami

07.07.2023

Komisia navrhuje pravidlá, podľa ktorých sú výrobcovia zodpovední za celý životný cyklus textilných výrobkov a podporujú udržateľné nakladanie s textilným...

Udržateľnejšie využívanie prírodných zdrojov rastlín a pôdy

07.07.2023

Komisia prijala balík opatrení na udržateľné využívanie kľúčových prírodných zdrojov, ktorý zároveň posilní odolnosť potravinových systémov a poľnohospodárstva...

Správa o strategickom výhľade z roku 2023

07.07.2023

Európska komisia predstavila správu o strategickom výhľade z roku 2023, v ktorej analyzuje otvorenú strategickú autonómiu Európy založenú na udržateľnosti a dobrých podmienkach...

Odporúčame