Správy z Európskej komisie

Komisia poskytne novú pomoc na posilnenie konkurencieschopnosti a odolnosti MSP

Komisia predkladá sériu iniciatív, ktorými reaguje na potreby európskych malých a stredných podnikov (MSP) v súčasnom hospodárskom prostredí. Nové nariadenie o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách rieši problém oneskorenia platieb, t. j. nekalú praktiku, ktorá narúša peňažné toky MSP a obmedzuje konkurencieschopnosť a odolnosť dodávateľských reťazcov.

Okrem toho Komisia vo svojom oznámení o pomoci pre MSP navrhuje niekoľko nelegislatívnych opatrení, ktoré majú podporiť MSP a zabezpečiť plné využitie ich hospodárskeho potenciálu:

  • Zlepšiť súčasné regulačné prostredie pre MSP. 
  • Zjednodušiť administratívne postupy a požiadavky na podávanie správ kladené na MSP.
  • Zvýšiť investície dostupné pre MSP.
  • Umožniť rozvoj kvalifikovanej pracovnej sily pre MSP.
  • Podporovať rast MSP.

Tlačová správa 

Odporúčame